Tietoa hankkeesta

Luomuhakkuu-projekti on kolmivuotinen (2022–2024) tutkimushanke, jota vetää Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto. Hankkeessa ovat mukana myös Tredu, Arbonaut Oy ja Ponsse Oyj.

Ajourien inventointia. Vesa Lahtinen ja Kaarlo Koivukoski. Kuva: Jori Uusitalo
Ajourien inventointia. Vesa Lahtinen, Kaarlo Koivukoski. Kuva: Jori Uusitalo
GNSS-testausta. Mikko Leinonen. Kuva: Jori Uusitalo
GNSS-testausta. Mikko Leinonen. Kuva: Jori Uusitalo

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää, testata ja jalkauttaa käytäntöön menetelmiä, joiden avulla metsäalan käytännön toimijat voivat toteuttaa luonnonmukaista täsmäpuukorjuuta. Luonnonmukaisella täsmäpuukorjuulla tarkoitetaan puunkorjuuoperaatiota, joka ottaa huomioon luonnon omat erityispiirteet ja jossa päätöksenteko puuvalinnasta ja metsänkäsittelymenetelmästä tehdään mikrokuviotasolla.

Tutkimustuloksia pyritään myös aktiivisesti jalkauttamaan käytäntöön.

Projektin tuloksena syntyy älykkäisiin analysointimenetelmiin pohjautuva menetelmäkokonaisuus, joiden avulla metsikön kasvupotentiaalia, hiilensidontakykyä, biodiversiteettiarvoa sekä puunkorjuuoperaation mahdollisia haittavaikutuksia voidaan tarkastella kokonaisuutena. Menetelmäkokonaisuuden avulla voidaan myös tarkastella eri hakkuutapojen (jaksollinen kasvatus vai jatkuvapeitteinen kasvatus) soveltuvuutta mikrokuviokohtaisesti. Projektissa ei tehdä pelkästään tutkimusta vaan tutkimustuloksia pyritään myös aktiivisesti jalkauttamaan käytäntöön.

Hyödyt

Vanhojen ajourien visualisointi ja reitinoptimointi vähentävät metsäkoneiden ajomatkaa metsässä ja maastovaurioita. Nämä edelleen vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja vesistökuormitusta. Puukartta, puulajisuhteiden visualisointi ja mikrokuviointi lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistavat paremman sopeutumisen ilmaston lämpenemiseen tulkitsemalla eri puulajeille sopivat kasvuolosuhteet. Maalajin, kosteuden ja kulkukelpoisuuden ennustaminen vähentää maastovaurioita ja helpottaa metsänhoitomenetelmien vertailua.

Paremmin luonnon ominaisuuksia huomioonottava puunkorjuu edistää metsätalouden hyväksyttävyyttä.

Mikrokuviotasoisen monitavoiteoptimoinnin kautta voidaan metsän eri käyttötavoitteita sovittaa yhteen. Metsän erikoispuiden huomioimisella tähdätään biodiversiteetin ylläpitämiseen. Paremmin luonnon ominaisuuksia huomioonottava puunkorjuu edistää metsätalouden hyväksyttävyyttä ja siten lisää metsätalouden aluetaloudellista vaikuttavuutta ja työllisyyttä. Luontoarvot paremmin huomioon ottava metsätalous lisää myös sosiaalista kestävyyttä hyvin monella tapaa (toimeentulo, virkistysmahdollisuudet, maisema, jne).

Toteutus

Tutkimushanke käynnistyi maaliskuussa 2022 ja se päättyy 31.12.2024. Toteutus jakautuu viiteen eri työpakettiin.

Työpaketit

VaiheKuvaus
TP1Ajouraverkoston tunnistaminen ja visualisointi
TP2Uudet ennustemenetelmät metsän kasvuolosuhteiden tunnistamiseksi
TP3Luonnon ja metsänrakenteen mukainen mikrokuviointi ja ajourareitistö
TP4Monitavoitteinen puuvalinnan optimointi mikrokuviotasolla
TP5Täsmäpuukorjuumenetelmien testaus ja jalkautus käytäntöön